สถิตินักเรียน 2567

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 20 17 37 2
ป.2 24 14 38 2
ป.3 16 14 30 2
ป.4 22 14 36 2
ป.5 19 27 46 2
ป.6 30 20 50 2
ม.1 33 30 63 2
ม.2 15 13 28 2
ม.3 23 20 43 2
อ.2 17 17 34 1
อ.3 12 15 27 2
รวม 231 201 432 21

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 9 9 18 นางสาวสโรชา พุ่มชะบา
ป.1/2 11 8 19 นายมานพ สุปันเวช
ป.2/1 11 8 19 นางสาวสุชาดา วงษ์ศรีไข
ป.2/2 13 6 19 นายศุภกร รุ่งรัตนไชย
ป.3/1 7 10 17 นางสาวกมลวรรณ ดีหนอ
ป.3/2 9 4 13 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัทม์กุณห์ สุธาจิรวัฒน์
ป.4/1 7 10 17 นางสาวสุมาลี ขำคง
ป.4/2 15 4 19 นายสหรัฐ จันทร์ศรี
ป.5/1 10 12 22 นางจรรยา มีพวงผล
ป.5/2 9 15 24 นางสาวมัทนา แมลงภู่
ป.6/1 7 12 19 นายวีรวุฒิ อินถาวงศ์
ป.6/2 23 8 31 นายสาธิต คงนา
ม.1/1 14 14 28 นางสาวณิชารี เพียรกิจกรรม
ม.1/2 19 16 35 นายศุภกฤษ เปรมปราย
ม.2/1 5 10 15 นางสาวโชติกา มาละบุตร
ม.2/2 10 3 13 นางสาวจีรวรรณ บัวทอง
ม.3/1 12 15 27 นางสาวพรทิพย์ อานแดง
ม.3/2 11 5 16 นายสมเกียรติ เรืองทุ่ง
อ.2/1 17 17 34
อ.3/1 7 6 13 นายณัฐวุฒิ บางทวี
อ.3/2 5 9 14 นางสาวรติรัตน์ คำแสน
รวม 231 201 432