สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 17 15 32 2
ป.2 22 15 37 2
ป.3 21 26 47 2
ป.4 31 20 51 2
ป.5 36 30 66 2
ป.6 27 24 51 2
ม.1 25 20 45 2
ม.2 17 15 32 2
ม.3 13 14 27 2
อ.2 23 16 39 2
อ.3 24 16 40 2
รวม 256 211 467 22

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 8 11 19 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัทม์กุณห์ สุธาจิรวัฒน์
ป.1/2 9 4 13 นายศุภกร รุ่งรัตนไชย
ป.2/1 8 12 20 นางสาวสโรชา พุ่มชะบา
ป.2/2 14 3 17 นายมานพ สุปันเวช
ป.3/1 10 11 21 นางสาวกมลวรรณ ดีหนอ
ป.3/2 11 15 26 นางสาวพิมลพัตร์ ศรีสุวรรณ์
ป.4/1 8 12 20 นางสาวสุมาลี ขำคง
ป.4/2 23 8 31 นายสหรัฐ จันทร์ศรี
ป.5/1 11 19 30 นางจรรยา มีพวงผล นายฉัตรชัย สารผล
ป.5/2 25 11 36 นายสุชาติ อิ่มเที่ยง นางสาวสุชาดา วงษ์ศรีไข
ป.6/1 11 10 21 นางสาวณิชารี เพียรกิจกรรม นางสาวกัลยรัตน์ พรมมี
ป.6/2 16 14 30 นายสาธิต คงนา
ม.1/1 7 13 20 นางสาวมินตรา ม่วงทุ่ง
ม.1/2 18 7 25 นายศุภกฤษ เปรมปราย
ม.2/1 6 9 15 นางพิมพ์ผกา คำมาวงศ์
ม.2/2 11 6 17 นางสาวพรทิพย์ อานแดง
ม.3/1 4 13 17 นายสมเกียรติ เรืองทุ่ง นางสาวจีรวรรณ บัวทอง
ม.3/2 9 1 10 นางสาวจีรวรรณ บัวทอง
อ.2/1 14 5 19 ว่าที่ร้อยตรีกรรณิการ์ เรืองแจ่ม
อ.2/2 9 11 20 นางสาวรติรัตน์ คำแสน
อ.3/1 14 6 20 นายณัฐวุฒิ บางทวี
อ.3/2 10 10 20 นางสาวประภัสสร สำลี
รวม 256 211 467