สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 18 15 33 2
ป.2 22 15 37 2
ป.3 21 25 46 2
ป.4 30 20 50 2
ป.5 36 31 67 2
ป.6 26 24 50 2
ม.1 25 20 45 2
ม.2 17 15 32 1
ม.3 13 14 27 1
อ.2 22 16 38 2
อ.3 25 14 39 2
รวม 255 209 464 20

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 8 11 19 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัทม์กุณห์ สุธาจิรวัฒน์
ป.1/2 10 4 14 นายศุภกร รุ่งรัตนไชย
ป.2/1 8 12 20 นางสาวสาตติญา กี่อย่างรุ่งเรือง
ป.2/2 14 3 17 นายมานพ สุปันเวช
ป.3/1 10 10 20 นางขวัญเรือน จิตต์ใจ
ป.3/2 11 15 26 นางสาวพิมลพัตร์ ศรีสุวรรณ์
ป.4/1 7 12 19 นางสาวสุมาลี ขำคง
ป.4/2 23 8 31 นายสหรัฐ จันทร์ศรี
ป.5/1 11 20 31 นางจรรยา มีพวงผล นายฉัตรชัย สารผล
ป.5/2 25 11 36 นายสุชาติ อิ่มเที่ยง นางสาวสุชาดา วงษ์ศรีไข
ป.6/1 10 10 20 นางสาวณิชารี เพียรกิจกรรม นางสาวกัลยรัตน์ พรมมี
ป.6/2 16 14 30 นายสาธิต คงนา
ม.1/1 7 13 20 นางสาวมินตรา ม่วงทุ่ง
ม.1/2 18 7 25 นายศุภกฤษ เปรมปราย
ม.2/1 17 15 32 นางพิมพ์ผกา คำมาวงศ์ นางสาวพรทิพย์ อานแดง
ม.3/1 13 14 27 นายสมเกียรติ เรืองทุ่ง นางสาวจีรวรรณ บัวทอง
อ.2/1 13 5 18 นางสาวรติรัตน์ คำแสน
อ.2/2 9 11 20 ว่าที่ร้อยตรีกรรณิการ์ เรืองแจ่ม
อ.3/1 13 6 19 นายณัฐวุฒิ บางทวี
อ.3/2 12 8 20 นางสาวประภัสสร สำลี
รวม 255 209 464