สถิตินักเรียน 2566

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 24 16 40 2
ป.2 14 14 28 2
ป.3 23 15 38 2
ป.4 19 27 46 2
ป.5 27 19 46 2
ป.6 37 31 68 2
ม.1 17 17 34 2
ม.2 23 18 41 2
ม.3 16 14 30 2
อ.2 12 15 27 1
อ.3 23 16 39 2
รวม 235 202 437 21

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 11 8 19 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัทม์กุณห์ สุธาจิรวัฒน์
ป.1/2 13 8 21 นายศุภกร รุ่งรัตนไชย
ป.2/1 7 11 18 นางสาวสโรชา พุ่มชะบา
ป.2/2 7 3 10 นายณัฐวุฒิ บางทวี
ป.3/1 8 12 20 นางสาวกมลวรรณ ดีหนอ
ป.3/2 15 3 18 นายมานพ สุปันเวช
ป.4/1 10 12 22 นางสาวสุมาลี ขำคง
ป.4/2 9 15 24 นายสหรัฐ จันทร์ศรี
ป.5/1 7 13 20 นางจรรยา มีพวงผล นายฉัตรชัย สารผล
ป.5/2 20 6 26 นายสุชาติ อิ่มเที่ยง นางสาวสุชาดา วงษ์ศรีไข
ป.6/1 11 19 30 นายวีรวุฒิ อินถาวงศ์ นางสาวมัทนา แมลงภู่
ป.6/2 26 12 38 นายสาธิต คงนา
ม.1/1 6 13 19 นางสาวณิชารี เพียรกิจกรรม
ม.1/2 11 4 15 นางสาวจีรวรรณ บัวทอง
ม.2/1 7 12 19 นายศุภกฤษ เปรมปราย
ม.2/2 16 6 22 นางพิมพ์ผกา คำมาวงศ์
ม.3/1 6 9 15 นางสาวพรทิพย์ อานแดง
ม.3/2 10 5 15 นายสมเกียรติ เรืองทุ่ง
อ.2/1 12 15 27
อ.3/1 14 5 19 ว่าที่ร้อยตรีกรรณิการ์ เรืองแจ่ม
อ.3/2 9 11 20 นางสาวประภัสสร สำลี
รวม 235 202 437