นายเอกพันธ์ สารีบุตร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรุ่งนภา น่าดู

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ

นายสาธิต คงนา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายจรัญ วิทิตกรกุล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางสาวสุชาดา วงษ์ศรีไข

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวกมลวรรณ ดีหนอ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

นางสาวประภัสสร สำลี

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายสุชาติ อิ่มเที่ยง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวจีรวรรณ บัวทอง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายศุภกฤษ เปรมปราย

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวสโรชา พุ่มชะบา

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

นายสมเกียรติ เรืองทุ่ง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวสุมาลี ขำคง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายฉัตรชัย สารผล

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวพรทิพย์ อานแดง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายมานพ สุปันเวช

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางจรรยา มีพวงผล

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวโชติกา มาละบุตร

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัทม์กุณห์ สุธาจิรวัฒน์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายศุภกร รุ่งรัตนไชย

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวณิชารี เพียรกิจกรรม

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

นางสาวรติรัตน์ คำแสน

ตำแหน่ง : ครูคศ.1

นายทัชภูมิ คำเย

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายสหรัฐ จันทร์ศรี

ตำแหน่ง : อัตราจ้าง

ว่าที่ร้อยตรีกรรณิการ์ เรืองแจ่ม

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายณัฐวุฒิ บางทวี

ตำแหน่ง : อัตราจ้าง

นายวีรวุฒิ อินถาวงศ์

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวมัทนา แมลงภู่

ตำแหน่ง : ครู