นายธนวัฒน์ พุดจาด

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวกุสุมา รอบุญ

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสาธิต คงนา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายจรัญ วิทิตกรกุล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางสาวสาตติญา กี่อย่างรุ่งเรือง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวสุชาดา วงษ์ศรีไข

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวประภัสสร สำลี

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายสุชาติ อิ่มเที่ยง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวจีรวรรณ บัวทอง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวดำริ บัวเผื่อน

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายศุภกฤษ เปรมปราย

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวประพาภรณ์ กันคุ้ม

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายสมเกียรติ เรืองทุ่ง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวสุมาลี ขำคง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางขวัญเรือน จิตต์ใจ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวพิมลพัตร์ ศรีสุวรรณ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายฉัตรชัย สารผล

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวพรทิพย์ อานแดง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายมานพ สุปันเวช

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางจรรยา มีพวงผล

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางพิมพ์ผกา คำมาวงศ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัทม์กุณห์ สุธาจิรวัฒน์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายศุภกร รุ่งรัตนไชย

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวณิชารี เพียรกิจกรรม

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

นางสาวรติรัตน์ คำแสน

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

นางสาวมินตรา ม่วงทุ่ง

ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวกัลยรัตน์ พรมมี

ตำแหน่ง : อัตราจ้าง

นายสหรัฐ จันทร์ศรี

ตำแหน่ง : อัตราจ้าง

ว่าที่ร้อยตรีกรรณิการ์ เรืองแจ่ม

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายณัฐวุฒิ บางทวี

ตำแหน่ง : อัตราจ้าง

นางสาวรัตนา อิ่มหนำ

ตำแหน่ง : ธุรการ