นายมานพ สุปันเวช

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 29/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 098879XXXX
 • Facebook :
 • Email : mmpp36301@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านลานกระบือ
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 2344
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 46080804158657
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : A.L.C

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่