คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ค11101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวสาตติญา กี่อย่างรุ่งเรือง
2 ค11101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางขวัญเรือน จิตต์ใจ
3 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นายศุภกร รุ่งรัตนไชย
4 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นางขวัญเรือน จิตต์ใจ
5 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นายมานพ สุปันเวช
6 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัทม์กุณห์ สุธาจิรวัฒน์
7 ศ11101 ศิลป 0/2565 นายฉัตรชัย สารผล
8 ง11101 การงานอาชีพ 0/2565 นายมานพ สุปันเวช
9 อ11101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัทม์กุณห์ สุธาจิรวัฒน์
10 อ11101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวสุมาลี ขำคง
11 ก75108 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นายจรัญ วิทิตกรกุล
12 ก75143 ลูกเสือ/เนตรนารี 0/2565 นายจรัญ วิทิตกรกุล
13 ก75170 ชุมนุม 0/2565 นายจรัญ วิทิตกรกุล
14 ท12101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวสาตติญา กี่อย่างรุ่งเรือง
15 ท12101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวสาตติญา กี่อย่างรุ่งเรือง
16 ท12101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวพิมลพัตร์ ศรีสุวรรณ์
17 ค12101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางขวัญเรือน จิตต์ใจ
18 ค12101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวสาตติญา กี่อย่างรุ่งเรือง
19 ค12101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางขวัญเรือน จิตต์ใจ
20 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นายศุภกร รุ่งรัตนไชย
21 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นางขวัญเรือน จิตต์ใจ
22 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นายมานพ สุปันเวช
23 ศ12101 ศิลปะ 0/2565 นายฉัตรชัย สารผล
24 ง12101 การงานอาชีพ 0/2565 นายมานพ สุปันเวช
25 อ12101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นายศุภกร รุ่งรัตนไชย
26 อ12101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวสุมาลี ขำคง
27 ก76873 แนะแนว 0/2565 นายจรัญ วิทิตกรกุล
28 ก76873 แนะแนว 0/2565 นายจรัญ วิทิตกรกุล
29 ก76950 ลูกเสือ/เนตรนารี 0/2565 นายจรัญ วิทิตกรกุล
30 ก76973 ชุมนุม 0/2565 นายจรัญ วิทิตกรกุล
31 ท13101 ภาษาไทย 0/2565 นายมานพ สุปันเวช
32 ท13101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวพิมลพัตร์ ศรีสุวรรณ์
33 ค13101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางขวัญเรือน จิตต์ใจ
34 ค13101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นายศุภกร รุ่งรัตนไชย
35 ค13101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางขวัญเรือน จิตต์ใจ
36 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นายศุภกร รุ่งรัตนไชย
37 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นางขวัญเรือน จิตต์ใจ
38 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นางขวัญเรือน จิตต์ใจ
39 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นายมานพ สุปันเวช
40 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัทม์กุณห์ สุธาจิรวัฒน์
41 ศ13101 ศิลปะ 0/2565 นายฉัตรชัย สารผล
42 ง13101 การงานอาชีพ 0/2565 นายมานพ สุปันเวช
43 อ13101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นายมานพ สุปันเวช
44 อ13101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวสุมาลี ขำคง
45 ท14101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวสุชาดา วงษ์ศรีไข
46 ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นางสาวณิชารี เพียรกิจกรรม
47 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0/2565 นายสหรัฐ จันทร์ศรี
48 ส14102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายสหรัฐ จันทร์ศรี
49 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัทม์กุณห์ สุธาจิรวัฒน์
50 ศ14101 ศิลปะ 0/2565 นางสาวสุชาดา วงษ์ศรีไข
51 ง14101 การงานอาชีพ 0/2565 นายสุชาติ อิ่มเที่ยง
52 อ14101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวสุมาลี ขำคง
53 ท15101 ภาษาไทย 0/2565 นางจรรยา มีพวงผล
54 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นางสาวมินตรา ม่วงทุ่ง
55 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นางสาวณิชารี เพียรกิจกรรม
56 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นายสหรัฐ จันทร์ศรี
57 ส15102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางสาวมินตรา ม่วงทุ่ง
58 ส15102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางสาวมินตรา ม่วงทุ่ง
59 ศ15101 ศิลปะ 0/2565 นายฉัตรชัย สารผล
60 ศ15101 ศิลปะ 0/2565 นางสาวสุชาดา วงษ์ศรีไข
61 ง15101 การงานอาชีพ 0/2565 นายสุชาติ อิ่มเที่ยง
62 อ15101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางพิมพ์ผกา คำมาวงศ์
63 อ15101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวสุมาลี ขำคง
64 ท16101 ภาษาไทย 0/2565 นายสาธิต คงนา
65 ค16101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวกัลยรัตน์ พรมมี
66 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นางสาวมินตรา ม่วงทุ่ง
67 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นางสาวณิชารี เพียรกิจกรรม
68 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0/2565 นายสหรัฐ จันทร์ศรี
69 ส16102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายสหรัฐ จันทร์ศรี
70 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นางจรรยา มีพวงผล
71 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัทม์กุณห์ สุธาจิรวัฒน์
72 ศ16101 ศิลปะ 0/2565 นางสาวสุชาดา วงษ์ศรีไข
73 ง16101 การงานอาชีพ 0/2565 นายสุชาติ อิ่มเที่ยง
74 อ16101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางพิมพ์ผกา คำมาวงศ์
75 อ16101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวสุมาลี ขำคง
76 ส16206 การป้องกันทุจริต 6 0/2565 นายสุชาติ อิ่มเที่ยง
77 ว21101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1/2565 นางสาวณิชารี เพียรกิจกรรม
78 ส22205 การป้องกันทุจริต 3 1/2565 นางสาวณิชารี เพียรกิจกรรม
79 ส21205 การป้องกันทุจริต 1 1/2565 นายสหรัฐ จันทร์ศรี
80 ส23205 การป้องกันทุจริต 5 1/2565 นางสาวณิชารี เพียรกิจกรรม
81 อ12201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 0/2565 นางสาวพิมลพัตร์ ศรีสุวรรณ์
82 อ12201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 0/2565 นางสาวสุมาลี ขำคง
83 อ13201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 0/2565 นางสาวพิมลพัตร์ ศรีสุวรรณ์
84 อ13201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 0/2565 นางสาวสุมาลี ขำคง
85 ส13203 การป้องกันทุจริต 3 0/2565 นายจรัญ วิทิตกรกุล
86 ส14201 หน้าที่พลเมือง 0/2565 นายสหรัฐ จันทร์ศรี
87 ง16201 การศึกษาค้นความอิสระ 6 0/2565 นางสาวมินตรา ม่วงทุ่ง
88 ค15101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางจรรยา มีพวงผล
89 ค15101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวกัลยรัตน์ พรมมี
90 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัทม์กุณห์ สุธาจิรวัฒน์
91 ส11201 หน้าที่พลเมือง 0/2565 นายจรัญ วิทิตกรกุล
92 ส12201 หน้าที่พลเมือง 0/2565 นายจรัญ วิทิตกรกุล
93 ส13201 หน้าที่พลเมือง 0/2565 นายจรัญ วิทิตกรกุล
94 ท11101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวสาตติญา กี่อย่างรุ่งเรือง
95 ท11101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวพิมลพัตร์ ศรีสุวรรณ์
96 ส11203 การป้องกันทุจริต 0/2565 นายจรัญ วิทิตกรกุล
97 ส11202 บุญบั้งไฟไทยบ้านด่าน 0/2565 นายมานพ สุปันเวช
98 ส12204 บุญบั้งไฟไทยบ้านด่าน 0/2565 นายมานพ สุปันเวช
99 ส12203 การป้องกันทุจริต 0/2565 นายจรัญ วิทิตกรกุล
100 ส13202 บุญบั้งไฟไทยบ้านด่าน 0/2565 นายมานพ สุปันเวช
101 is1420 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 0/2565 นายสาธิต คงนา
102 ส15202 บุญบั้งไฟไทบ้านด่าน 0/2565 นางสาวสุชาดา วงษ์ศรีไข
103 ส15203 การป้องกันทุจริต 0/2565 นางสาวกัลยรัตน์ พรมมี
104 is15201 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 0/2565 นายสาธิต คงนา
105 ส16202 บุญบั้งไฟไทบ้านด่าน 0/2565 นายสาธิต คงนา
106 is16201 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 0/2565 นางสาวณิชารี เพียรกิจกรรม
107 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายสาธิต คงนา
108 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัทม์กุณห์ สุธาจิรวัฒน์
109 ว22101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1/2565 นางสาวณิชารี เพียรกิจกรรม
110 ว23101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1/2565 นางสาวณิชารี เพียรกิจกรรม
111 ส23102 ประวัติศาสตร์ 1/2565 นายสหรัฐ จันทร์ศรี
112 ส22102 ประวัติศาสตร์ 1/2565 นายสหรัฐ จันทร์ศรี
113 ส21102 ประวัติศาสตร์ 1/2565 นายสหรัฐ จันทร์ศรี
114 ศ21101 ศิลปะ 1/2565 นางสาวพรทิพย์ อานแดง
115 ศ22101 ศิลปะ 1/2565 นางสาวพรทิพย์ อานแดง
116 ก53725 แนะแนว 1/2565 นายสหรัฐ จันทร์ศรี
117 ค12201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 0/2565 นางขวัญเรือน จิตต์ใจ
118 ค12201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 0/2565 นางขวัญเรือน จิตต์ใจ
119 ท12201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 2 0/2565 นางสาวพิมลพัตร์ ศรีสุวรรณ์
120 is1220 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 0/2565 นายศุภกร รุ่งรัตนไชย
121 ค11201 คณิตเพิ่มเติม 1 0/2565 นางขวัญเรือน จิตต์ใจ
122 ท11201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 1 0/2565 นางสาวพิมลพัตร์ ศรีสุวรรณ์
123 อ11201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 0/2565 นางสาวพิมลพัตร์ ศรีสุวรรณ์
124 อ11201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 0/2565 นางสาวสุมาลี ขำคง
125 is11201 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 0/2565 นายศุภกร รุ่งรัตนไชย
126 ค13201 คณิตเพิ่มเติม 3 0/2565 นางขวัญเรือน จิตต์ใจ
127 ท13201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 3 0/2565 นางสาวพิมลพัตร์ ศรีสุวรรณ์
128 is13201 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 0/2565 นายศุภกร รุ่งรัตนไชย
129 ค14201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0/2565 นางสาวกัลยรัตน์ พรมมี
130 ว14201 สะเต็มศึกษา 0/2565 นางสาวณิชารี เพียรกิจกรรม
131 ค15201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0/2565 นางจรรยา มีพวงผล
132 ว15201 สะเต็มศึกษา 0/2565 นางสาวกัลยรัตน์ พรมมี
133 ค16201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 0/2565 นางสาวกัลยรัตน์ พรมมี
134 ว16201 สะเต็มศึกษา 6 0/2565 นางสาวมินตรา ม่วงทุ่ง
135 ว21201 ทักษะกระบวนการเพื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ ๑ 1/2565 นางสาวณิชารี เพียรกิจกรรม
136 ว22201 ทักษะกระบวนการเพื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ ๒ 1/2565 นางสาวณิชารี เพียรกิจกรรม
137 ว23201 ทักษะกระบวนการเพื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ ๓ 1/2565 นางสาวณิชารี เพียรกิจกรรม