คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ค11101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวสโรชา พุ่มชะบา
2 ค11101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวกมลวรรณ ดีหนอ
3 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นายศุภกร รุ่งรัตนไชย
4 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นางสาวกมลวรรณ ดีหนอ
5 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นายมานพ สุปันเวช
6 ส11102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายฉัตรชัย สารผล
7 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัทม์กุณห์ สุธาจิรวัฒน์
8 ศ11101 ศิลป 0/2565 นายฉัตรชัย สารผล
9 ง11101 การงานอาชีพ 0/2565 นายมานพ สุปันเวช
10 อ11101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัทม์กุณห์ สุธาจิรวัฒน์
11 อ11101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวสุมาลี ขำคง
12 ก75108 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นายจรัญ วิทิตกรกุล
13 ก75143 ลูกเสือ/เนตรนารี 0/2565 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัทม์กุณห์ สุธาจิรวัฒน์
14 ก75143 ลูกเสือ/เนตรนารี 0/2565 นายศุภกร รุ่งรัตนไชย
15 ก75143 ลูกเสือ/เนตรนารี 0/2565 นายจรัญ วิทิตกรกุล
16 ก75170 ชุมนุม 0/2565 นายศุภกร รุ่งรัตนไชย
17 ก75170 ชุมนุม 0/2565 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัทม์กุณห์ สุธาจิรวัฒน์
18 ก75170 ชุมนุม 0/2565 นายจรัญ วิทิตกรกุล
19 ท12101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวสโรชา พุ่มชะบา
20 ท12101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวพิมลพัตร์ ศรีสุวรรณ์
21 ค12101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวกมลวรรณ ดีหนอ
22 ค12101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวสโรชา พุ่มชะบา
23 ค12101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางขวัญเรือน จิตต์ใจ
24 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นายศุภกร รุ่งรัตนไชย
25 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นายมานพ สุปันเวช
26 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นางสาวกมลวรรณ ดีหนอ
27 ศ12101 ศิลปะ 0/2565 นายฉัตรชัย สารผล
28 ง12101 การงานอาชีพ 0/2565 นายมานพ สุปันเวช
29 อ12101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวสุมาลี ขำคง
30 อ12101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นายศุภกร รุ่งรัตนไชย
31 ก76873 แนะแนว 0/2565 นายจรัญ วิทิตกรกุล
32 ก76873 แนะแนว 0/2565 นายจรัญ วิทิตกรกุล
33 ก76950 ลูกเสือ/เนตรนารี 0/2565 นายมานพ สุปันเวช
34 ก76950 ลูกเสือ/เนตรนารี 0/2565 นางสาวสโรชา พุ่มชะบา
35 ก76950 ลูกเสือ/เนตรนารี 0/2565 นายจรัญ วิทิตกรกุล
36 ก76973 ชุมนุม 0/2565 นายมานพ สุปันเวช
37 ก76973 ชุมนุม 0/2565 นางสาวสโรชา พุ่มชะบา
38 ก76973 ชุมนุม 0/2565 นายจรัญ วิทิตกรกุล
39 ท13101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวพิมลพัตร์ ศรีสุวรรณ์
40 ท13101 ภาษาไทย 0/2565 นายมานพ สุปันเวช
41 ค13101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวกมลวรรณ ดีหนอ
42 ค13101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นายศุภกร รุ่งรัตนไชย
43 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นายศุภกร รุ่งรัตนไชย
44 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นางสาวกมลวรรณ ดีหนอ
45 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นายมานพ สุปันเวช
46 ส13102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายฉัตรชัย สารผล
47 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัทม์กุณห์ สุธาจิรวัฒน์
48 ศ13101 ศิลปะ 0/2565 นายฉัตรชัย สารผล
49 ง13101 การงานอาชีพ 0/2565 นายมานพ สุปันเวช
50 อ13101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นายมานพ สุปันเวช
51 อ13101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวสุมาลี ขำคง
52 ก62369 ลูกเสือ/เนตรนารี 0/2565 นางสาวพิมลพัตร์ ศรีสุวรรณ์
53 ก62369 ลูกเสือ/เนตรนารี 0/2565 นางสาวกมลวรรณ ดีหนอ
54 ก62398 ชุมนุม 0/2565 นางสาวพิมลพัตร์ ศรีสุวรรณ์
55 ก62398 ชุมนุม 0/2565 นางสาวกมลวรรณ ดีหนอ
56 ท14101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวสุชาดา วงษ์ศรีไข
57 ค14101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวกัลยรัตน์ พรมมี
58 ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นางสาวมินตรา ม่วงทุ่ง
59 ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นางสาวณิชารี เพียรกิจกรรม
60 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0/2565 นายสหรัฐ จันทร์ศรี
61 ส14102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายสหรัฐ จันทร์ศรี
62 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายจิรายุทธ คำปัน
63 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัทม์กุณห์ สุธาจิรวัฒน์
64 ศ14101 ศิลปะ 0/2565 นางสาวสุชาดา วงษ์ศรีไข
65 ง14101 การงานอาชีพ 0/2565 นายสุชาติ อิ่มเที่ยง
66 อ14101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางพิมพ์ผกา คำมาวงศ์
67 อ14101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวสุมาลี ขำคง
68 ก63484 แนะแนว 0/2565 นางสาวมินตรา ม่วงทุ่ง
69 ท15101 ภาษาไทย 0/2565 นางจรรยา มีพวงผล
70 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นางสาวมินตรา ม่วงทุ่ง
71 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นางสาวณิชารี เพียรกิจกรรม
72 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นายสหรัฐ จันทร์ศรี
73 ส15102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางสาวมินตรา ม่วงทุ่ง
74 ส15102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางสาวมินตรา ม่วงทุ่ง
75 ศ15101 ศิลปะ 0/2565 นางสาวสุชาดา วงษ์ศรีไข
76 ง15101 การงานอาชีพ 0/2565 นายสุชาติ อิ่มเที่ยง
77 อ15101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางพิมพ์ผกา คำมาวงศ์
78 อ15101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางพิมพ์ผกา คำมาวงศ์
79 อ15101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวสุมาลี ขำคง
80 ท16101 ภาษาไทย 0/2565 นายสาธิต คงนา
81 ค16101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวกัลยรัตน์ พรมมี
82 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นางสาวมินตรา ม่วงทุ่ง
83 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นางสาวณิชารี เพียรกิจกรรม
84 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0/2565 นายสหรัฐ จันทร์ศรี
85 ส16102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายสหรัฐ จันทร์ศรี
86 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายจิรายุทธ คำปัน
87 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นางจรรยา มีพวงผล
88 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัทม์กุณห์ สุธาจิรวัฒน์
89 ศ16101 ศิลปะ 0/2565 นางสาวสุชาดา วงษ์ศรีไข
90 ง16101 การงานอาชีพ 0/2565 นายสุชาติ อิ่มเที่ยง
91 อ16101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางพิมพ์ผกา คำมาวงศ์
92 อ16101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางพิมพ์ผกา คำมาวงศ์
93 อ16101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวสุมาลี ขำคง
94 ส16206 การป้องกันทุจริต 6 0/2565 นายสุชาติ อิ่มเที่ยง
95 ว21101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1/2565 นางสาวณิชารี เพียรกิจกรรม
96 ส21103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2/2565 นายสมเกียรติ เรืองทุ่ง
97 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2/2565 นายสมเกียรติ เรืองทุ่ง
98 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2/2565 นายสหรัฐ จันทร์ศรี
99 ส21206 การป้องกันทุจริต 2 2/2565 นายสหรัฐ จันทร์ศรี
100 ส21206 การป้องกันทุจริต 2 2/2565 นางสาวณิชารี เพียรกิจกรรม
101 ส22205 การป้องกันทุจริต 3 1/2565 นางสาวณิชารี เพียรกิจกรรม
102 ส23206 การปป้องกันทุจริต 6 2/2565 นางสาวณิชารี เพียรกิจกรรม
103 ท21102 ภาษาไทย 2/2565 นายศุภกฤษ เปรมปราย
104 ค21102 คณิตศาสตร์ 2/2565 นางสาวพรทิพย์ อานแดง
105 ว21102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2/2565 นางสาวมินตรา ม่วงทุ่ง
106 ว21102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2/2565 นางสาวณิชารี เพียรกิจกรรม
107 พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2/2565 นายจิรายุทธ คำปัน
108 ศ21102 ศิลปะ 2/2565 นางสาวพรทิพย์ อานแดง
109 ง21102 การงานอาชีพ 2/2565 นายสุชาติ อิ่มเที่ยง
110 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2/2565 นางพิมพ์ผกา คำมาวงศ์
111 ส21202 หน้าที่พลเมือง 2 2/2565 นายศุภกฤษ เปรมปราย
112 IS21202 การศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ 2 2/2565 นางสาวจีรวรรณ บัวทอง
113 ง21204 อาชีพศึกษา 2 2/2565 นายสุชาติ อิ่มเที่ยง
114 ส21205 การป้องกันทุจริต 1 1/2565 นายสหรัฐ จันทร์ศรี
115 ท22102 ภาษาไทย 2/2565 นายศุภกฤษ เปรมปราย
116 ค22102 คณิตศาสตร์ 2/2565 นางสาวพรทิพย์ อานแดง
117 ว22102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2/2565 นางสาวมินตรา ม่วงทุ่ง
118 ว22102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2/2565 นางสาวณิชารี เพียรกิจกรรม
119 ว22104 การออกแบบเทคโนโลยี 2 2/2565 นางสาวจีรวรรณ บัวทอง
120 ส22103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2/2565 นายสมเกียรติ เรืองทุ่ง
121 ส22104 ประวัติศาสตร์ 2/2565 นายสมเกียรติ เรืองทุ่ง
122 ส22104 ประวัติศาสตร์ 2/2565 นายสหรัฐ จันทร์ศรี
123 พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2/2565 นายจิรายุทธ คำปัน
124 ศ22102 ศิลปะ 2/2565 นางสาวพรทิพย์ อานแดง
125 ง22102 การงานอาชีพ 2/2565 นายสุชาติ อิ่มเที่ยง
126 อ22102 ภาษาอังกฤษ 2/2565 นางพิมพ์ผกา คำมาวงศ์
127 ส22202 หน้าที่พลเมือง 4 2/2565 นายศุภกฤษ เปรมปราย
128 ง22202 การศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ 4 2/2565 นางสาวจีรวรรณ บัวทอง
129 ส22206 การป้องกันทุจริต 4 2/2565 นายฉัตรชัย สารผล
130 ส22206 การป้องกันทุจริต 4 2/2565 นางสาวณิชารี เพียรกิจกรรม
131 ท23102 ภาษาไทย 2/2565 นายศุภกฤษ เปรมปราย
132 ค23102 คณิตศาสตร์ 2/2565 นางสาวพรทิพย์ อานแดง
133 ว23102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2/2565 นางสาวมินตรา ม่วงทุ่ง
134 ว23102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2/2565 นางสาวณิชารี เพียรกิจกรรม
135 ว23104 การออกแบบเทคโนโลยี 3 2/2565 นางสาวจีรวรรณ บัวทอง
136 พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2/2565 นายจิรายุทธ คำปัน
137 ศ23102 ศิลปะ 2/2565 นางสาวพรทิพย์ อานแดง
138 ง23102 การงานอาชีพ 2/2565 นายสุชาติ อิ่มเที่ยง
139 อ23102 ภาษาอังกฤษ 2/2565 นางพิมพ์ผกา คำมาวงศ์
140 ส23202 หน้าที่พลเมือง 6 2/2565 นายศุภกฤษ เปรมปราย
141 ง23202 การศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรูู้ 6 2/2565 นางสาวจีรวรรณ บัวทอง
142 ส23205 การป้องกันทุจริต 5 1/2565 นางสาวณิชารี เพียรกิจกรรม
143 อ12201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 0/2565 นางสาวสุมาลี ขำคง
144 อ12201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 0/2565 นางสาวพิมลพัตร์ ศรีสุวรรณ์
145 อ13201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 0/2565 นางสาวสุมาลี ขำคง
146 อ13201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 0/2565 นางสาวพิมลพัตร์ ศรีสุวรรณ์
147 ส13203 การป้องกันทุจริต 3 0/2565 นายจรัญ วิทิตกรกุล
148 ส14201 หน้าที่พลเมือง 0/2565 นายสหรัฐ จันทร์ศรี
149 ง16201 การศึกษาค้นความอิสระ 6 0/2565 นางสาวมินตรา ม่วงทุ่ง
150 ค15101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางจรรยา มีพวงผล
151 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัทม์กุณห์ สุธาจิรวัฒน์
152 ส23103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2/2565 นายสมเกียรติ เรืองทุ่ง
153 ส12102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายฉัตรชัย สารผล
154 ส11201 หน้าที่พลเมือง 0/2565 นายจรัญ วิทิตกรกุล
155 ส12201 หน้าที่พลเมือง 0/2565 นายจรัญ วิทิตกรกุล
156 ส13201 หน้าที่พลเมือง 0/2565 นายจรัญ วิทิตกรกุล
157 ท11101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวสโรชา พุ่มชะบา
158 ท11101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวพิมลพัตร์ ศรีสุวรรณ์
159 ส11203 การป้องกันทุจริต 0/2565 นายจรัญ วิทิตกรกุล
160 ส11202 บุญบั้งไฟไทยบ้านด่าน 0/2565 นายมานพ สุปันเวช
161 ส12204 บุญบั้งไฟไทยบ้านด่าน 0/2565 นายมานพ สุปันเวช
162 ส12203 การป้องกันทุจริต 0/2565 นายจรัญ วิทิตกรกุล
163 ส13202 บุญบั้งไฟไทยบ้านด่าน 0/2565 นายมานพ สุปันเวช
164 ส14203 ป้องกันทุจริต 0/2565 นางสาวกัลยรัตน์ พรมมี
165 is1420 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 0/2565 นายสาธิต คงนา
166 ส15202 บุญบั้งไฟไทบ้านด่าน 0/2565 นางสาวสุชาดา วงษ์ศรีไข
167 ส15203 การป้องกันทุจริต 0/2565 นางสาวกัลยรัตน์ พรมมี
168 is15201 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 0/2565 นายสาธิต คงนา
169 ส16202 บุญบั้งไฟไทบ้านด่าน 0/2565 นายสาธิต คงนา
170 is16201 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 0/2565 นางสาวณิชารี เพียรกิจกรรม
171 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายจิรายุทธ คำปัน
172 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายสาธิต คงนา
173 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัทม์กุณห์ สุธาจิรวัฒน์
174 ก28430 ประชุมประจำสัปดาห์1 0/2565 นายศุภกร รุ่งรัตนไชย
175 ก28430 ประชุมประจำสัปดาห์1 0/2565 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัทม์กุณห์ สุธาจิรวัฒน์
176 ก28460 ประชุมประจำสัปดาห์2 0/2565 นายมานพ สุปันเวช
177 ก28460 ประชุมประจำสัปดาห์2 0/2565 นางสาวสโรชา พุ่มชะบา
178 ก28496 ประชุมประจำสัปดาห์ 3 0/2565 นางสาวพิมลพัตร์ ศรีสุวรรณ์
179 ก28496 ประชุมประจำสัปดาห์ 3 0/2565 นางสาวกมลวรรณ ดีหนอ
180 ท22101 ภาษาไทย 2/2565 นายศุภกฤษ เปรมปราย
181 ท23101 ภาษาไทย 2/2565 นายศุภกฤษ เปรมปราย
182 ว22101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1/2565 นางสาวณิชารี เพียรกิจกรรม
183 ว23101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1/2565 นางสาวณิชารี เพียรกิจกรรม
184 ส23102 ประวัติศาสตร์ 1/2565 นายสหรัฐ จันทร์ศรี
185 ส23104 ประวัติศาสตร์ 2/2565 นายสมเกียรติ เรืองทุ่ง
186 ส23104 ประวัติศาสตร์ 2/2565 นายสหรัฐ จันทร์ศรี
187 ส23204 บุญบั้งไฟไทบ้านด่านฯ 6 2/2565 นายศุภกฤษ เปรมปราย
188 ส22102 ประวัติศาสตร์ 1/2565 นายสหรัฐ จันทร์ศรี
189 ส22204 บุญบั้งไฟไทบ้านด่านฯ 4 2/2565 นายศุภกฤษ เปรมปราย
190 ส21102 ประวัติศาสตร์ 1/2565 นายสหรัฐ จันทร์ศรี
191 ส21204 บุญบั้งไฟไทบ้านด่านฯ 2 2/2565 นายศุภกฤษ เปรมปราย
192 ศ21101 ศิลปะ 1/2565 นางสาวพรทิพย์ อานแดง
193 ศ22101 ศิลปะ 1/2565 นางสาวพรทิพย์ อานแดง
194 ก53725 แนะแนว 2/2565 นางสาวมินตรา ม่วงทุ่ง
195 ก53725 แนะแนว 2/2565 นายสหรัฐ จันทร์ศรี
196 ก53725 แนะแนว 1/2565 นายสหรัฐ จันทร์ศรี
197 ก53756 แนะแนว 2/2565 นางสาวมินตรา ม่วงทุ่ง
198 ก53756 แนะแนว 1/2565 นางสาวมินตรา ม่วงทุ่ง
199 ก53781 แนะแนว 2/2565 นางสาวมินตรา ม่วงทุ่ง
200 ว21104 ออกแบบเทคโนโลยี 2/2565 นางสาวจีรวรรณ บัวทอง
201 ค12201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 0/2565 นางสาวกมลวรรณ ดีหนอ
202 ท12201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 2 0/2565 นางสาวพิมลพัตร์ ศรีสุวรรณ์
203 is1220 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 0/2565 นายศุภกร รุ่งรัตนไชย
204 ค11201 คณิตเพิ่มเติม 1 0/2565 นางสาวกมลวรรณ ดีหนอ
205 ท11201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 1 0/2565 นางสาวพิมลพัตร์ ศรีสุวรรณ์
206 อ11201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 0/2565 นางสาวพิมลพัตร์ ศรีสุวรรณ์
207 อ11201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 0/2565 นางสาวสุมาลี ขำคง
208 is11201 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 0/2565 นายศุภกร รุ่งรัตนไชย
209 ค13201 คณิตเพิ่มเติม 3 0/2565 นางสาวกมลวรรณ ดีหนอ
210 ท13201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 3 0/2565 นางสาวพิมลพัตร์ ศรีสุวรรณ์
211 is13201 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 0/2565 นายศุภกร รุ่งรัตนไชย
212 ค14201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0/2565 นางสาวกัลยรัตน์ พรมมี
213 ว14201 สะเต็มศึกษา 0/2565 นางสาวณิชารี เพียรกิจกรรม
214 ค15201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0/2565 นางจรรยา มีพวงผล
215 ว15201 สะเต็มศึกษา 0/2565 นางสาวกัลยรัตน์ พรมมี
216 ค16201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 0/2565 นางสาวกัลยรัตน์ พรมมี
217 ว16201 สะเต็มศึกษา 6 0/2565 นางสาวมินตรา ม่วงทุ่ง
218 อ21201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2/2565 นายสมเกียรติ เรืองทุ่ง
219 อ22201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2/2565 นายสมเกียรติ เรืองทุ่ง
220 อ23201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2/2565 นายสมเกียรติ เรืองทุ่ง
221 ว21201 ทักษะกระบวนการเพื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ ๑ 2/2565 นางสาวณิชารี เพียรกิจกรรม
222 ว21201 ทักษะกระบวนการเพื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ ๑ 1/2565 นางสาวณิชารี เพียรกิจกรรม
223 ว22201 ทักษะกระบวนการเพื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ ๒ 2/2565 นางสาวณิชารี เพียรกิจกรรม
224 ว22201 ทักษะกระบวนการเพื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ ๒ 1/2565 นางสาวณิชารี เพียรกิจกรรม
225 ว23201 ทักษะกระบวนการเพื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ ๓ 2/2565 นางสาวณิชารี เพียรกิจกรรม
226 ว23201 ทักษะกระบวนการเพื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ ๓ 1/2565 นางสาวณิชารี เพียรกิจกรรม
227 ว21203 โปรแกรมสำนักงาน ๑ 2/2565 นางสาวจีรวรรณ บัวทอง
228 ว22203 โปรแกรมสำนักงาน ๓ 2/2565 นางสาวจีรวรรณ บัวทอง
229 ว23203 โปรแกรมสำนักงาน ๕ 2/2565 นางสาวจีรวรรณ บัวทอง
230 ค21202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2 2/2565 นางสาวกัลยรัตน์ พรมมี
231 ค22202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4 2/2565 นางสาวกัลยรัตน์ พรมมี
232 ค23202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 6 2/2565 นางสาวกัลยรัตน์ พรมมี