คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ค11101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวสาตติญา กี่อย่างรุ่งเรือง
2 ค11101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางขวัญเรือน จิตต์ใจ
3 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นายศุภกร รุ่งรัตนไชย
4 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นางขวัญเรือน จิตต์ใจ
5 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นายมานพ สุปันเวช
6 ส11102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายฉัตรชัย สารผล
7 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัทม์กุณห์ สุธาจิรวัฒน์
8 ศ11101 ศิลป 0/2565 นายฉัตรชัย สารผล
9 ง11101 การงานอาชีพ 0/2565 นายมานพ สุปันเวช
10 อ11101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัทม์กุณห์ สุธาจิรวัฒน์
11 อ11101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวสุมาลี ขำคง
12 ก75108 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นายจรัญ วิทิตกรกุล
13 ก75143 ลูกเสือ/เนตรนารี 0/2565 นายจรัญ วิทิตกรกุล
14 ก75170 ชุมนุม 0/2565 นายจรัญ วิทิตกรกุล
15 ท12101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวสาตติญา กี่อย่างรุ่งเรือง
16 ท12101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวพิมลพัตร์ ศรีสุวรรณ์
17 ค12101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางขวัญเรือน จิตต์ใจ
18 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นายศุภกร รุ่งรัตนไชย
19 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นางขวัญเรือน จิตต์ใจ
20 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นายมานพ สุปันเวช
21 ศ12101 ศิลปะ 0/2565 นายฉัตรชัย สารผล
22 ง12101 การงานอาชีพ 0/2565 นายมานพ สุปันเวช
23 อ12101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นายศุภกร รุ่งรัตนไชย
24 อ12101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวสุมาลี ขำคง
25 ก76873 แนะแนว 0/2565 นายจรัญ วิทิตกรกุล
26 ก76873 แนะแนว 0/2565 นายจรัญ วิทิตกรกุล
27 ก76950 ลูกเสือ/เนตรนารี 0/2565 นายจรัญ วิทิตกรกุล
28 ก76973 ชุมนุม 0/2565 นายจรัญ วิทิตกรกุล
29 ท13101 ภาษาไทย 0/2565 นายมานพ สุปันเวช
30 ท13101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวพิมลพัตร์ ศรีสุวรรณ์
31 ค13101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นายศุภกร รุ่งรัตนไชย
32 ค13101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางขวัญเรือน จิตต์ใจ
33 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นายศุภกร รุ่งรัตนไชย
34 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นางขวัญเรือน จิตต์ใจ
35 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นายมานพ สุปันเวช
36 ส13102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายฉัตรชัย สารผล
37 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัทม์กุณห์ สุธาจิรวัฒน์
38 ศ13101 ศิลปะ 0/2565 นายฉัตรชัย สารผล
39 ง13101 การงานอาชีพ 0/2565 นายมานพ สุปันเวช
40 อ13101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นายมานพ สุปันเวช
41 อ13101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวสุมาลี ขำคง
42 อ12201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 0/2565 นางสาวพิมลพัตร์ ศรีสุวรรณ์
43 อ12201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 0/2565 นางสาวสุมาลี ขำคง
44 อ13201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 0/2565 นางสาวพิมลพัตร์ ศรีสุวรรณ์
45 อ13201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 0/2565 นางสาวสุมาลี ขำคง
46 ส13203 การป้องกันทุจริต 3 0/2565 นายจรัญ วิทิตกรกุล
47 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัทม์กุณห์ สุธาจิรวัฒน์
48 ส12102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายฉัตรชัย สารผล
49 ส11201 หน้าที่พลเมือง 0/2565 นายจรัญ วิทิตกรกุล
50 ส12201 หน้าที่พลเมือง 0/2565 นายจรัญ วิทิตกรกุล
51 ส13201 หน้าที่พลเมือง 0/2565 นายจรัญ วิทิตกรกุล
52 ท11101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวสาตติญา กี่อย่างรุ่งเรือง
53 ท11101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวพิมลพัตร์ ศรีสุวรรณ์
54 ส11203 การป้องกันทุจริต 0/2565 นายจรัญ วิทิตกรกุล
55 ส11202 บุญบั้งไฟไทยบ้านด่าน 0/2565 นายมานพ สุปันเวช
56 ส12204 บุญบั้งไฟไทยบ้านด่าน 0/2565 นายมานพ สุปันเวช
57 ส12203 การป้องกันทุจริต 0/2565 นายจรัญ วิทิตกรกุล
58 ส13202 บุญบั้งไฟไทยบ้านด่าน 0/2565 นายมานพ สุปันเวช
59 ค12201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 0/2565 นางขวัญเรือน จิตต์ใจ
60 ท12201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 2 0/2565 นางสาวพิมลพัตร์ ศรีสุวรรณ์
61 is1220 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 0/2565 นายศุภกร รุ่งรัตนไชย
62 ค11201 คณิตเพิ่มเติม 1 0/2565 นางขวัญเรือน จิตต์ใจ
63 ท11201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 1 0/2565 นางสาวพิมลพัตร์ ศรีสุวรรณ์
64 อ11201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 0/2565 นางสาวพิมลพัตร์ ศรีสุวรรณ์
65 อ11201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 0/2565 นางสาวสุมาลี ขำคง
66 is11201 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 0/2565 นายศุภกร รุ่งรัตนไชย
67 ค13201 คณิตเพิ่มเติม 3 0/2565 นางขวัญเรือน จิตต์ใจ
68 ท13201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 3 0/2565 นางสาวพิมลพัตร์ ศรีสุวรรณ์
69 is13201 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 0/2565 นายศุภกร รุ่งรัตนไชย