นายจรัญ วิทิตกรกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 02/04/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 089957XXXX
 • Facebook :
 • Email : charanwit@windowlives.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านลานกระบือ
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 2339
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : สามัญรุ่นใหญ่

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่