นายศุภกฤษ เปรมปราย

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 02/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 093131XXXX
 • Facebook : บูบู
 • Email : Suphakrit2528@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านลานกระบือ
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 542
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 461164
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : ATC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่