นายสหรัฐ จันทร์ศรี

อัตราจ้าง

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 31/05/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 881543XXXX
 • Facebook :
 • Email : sahalat1994@icloud.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านลานกระบือ
 • ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง
 • ตำแหน่ง : อัตราจ้าง
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ :
 • รหัสประจำตำแหน่ง :
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : B.T.C.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่