นายสมเกียรติ เรืองทุ่ง

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 10/09/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 084574XXXX
 • Facebook :
 • Email : auanauey1623@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านลานกระบือ
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 4183
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 4590580415853
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : B.T.C.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่