ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัทม์กุณห์ สุธาจิรวัฒน์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 18/02/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 090-69XXXX
 • Facebook :
 • Email : suthachurawat22@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านลานกระบือ
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1259
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 461735041581282
 • วิทยฐานะ : -
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : B.T.C.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่