นายฉัตรชัย สารผล

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 25/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087855XXXX
 • Facebook : ฉัตรชัย สารผล
 • Email : Seagate_9@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านลานกระบือ
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1105
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 46114204158911
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : -

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่