นายสาธิต คงนา

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 29/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087522XXXX
 • Facebook :
 • Email : edd0875222659@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านลานกระบือ
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 4506
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 45983604158347
 • วิทยฐานะ : ชำนาฐการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : BTC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่