นายมานพ สุปันเวช

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

  • เพศ : ชาย
  • วันเกิด : 29/01/XXXX
  • เบอร์โทรศัพท์ : 098879XXXX
  • Facebook :
  • Email : mmpp36301@gmail.com
  • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : บ้านลานกระบือ
  • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
  • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 2344
  • รหัสประจำตำแหน่ง : 46080804158657
  • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ : A.L.C

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่