นางสาวพรทิพย์ อานแดง

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 150625XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 084817XXXX
 • Facebook :
 • Email : Pornthip8840@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านลานกระบือ
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0772
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 45961304158175
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : ATC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่