Latest News

ขอแสดงความยินดี...รางวัลเยาวชนดีเด่น

ขอแสดงความยินดี...รางวัลเยาวชนดีเด่น

✨???? ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอัญชลี สร้อยสมพงษ์นักเรียนโรงเรียนบ้านลานกระบือ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2565” ในโครงการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ โดยมีกำหนด เข้ารับโล่รางวัล จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ เข้าพบนายกรัฐมนตรี วันที่ 5 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ????✨